Team Members

Team Members

Abhinav Das

Sr. Manager, Data Visualization

Priyanka Thapa

Admin HR

Vijaya Thathineni

Payroll Manager

Kaila Bala Subramanyam

Finance Operations